Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Orientalizm

Przejawiający się w różnych formach zainteresowania Wschodem, jego kulturą, krajobrazem i historią, należał do najważniejszych tendencji literatury wczesnoromantycznej, także w Polsce. Zainteresowania te wynikały zarówno z osobistych doświadczeń zdobywanych w trakcie podróży orientalnych, podejmowanych przez wielu autorów, jak i z chęci znalezienia alternatywnych wobec Zachodu idei i wzorców kulturowych. Sprzyjał temu również rozwój orientalistyki naukowej, np. w Wilnie zajmowali się nią profesorowie G.E. Groddeck i J. Lelewel. W literaturze europejskiej szczególny wpływ na rozwój orientalnej mody miała twórczość J.W. Goethego, F.R. Chateaubrianda, A. Lamartine´a, G.G. Byrona. W Polsce tendencje te pojawiały się początkowo w utworach nawiązujących w konwencjonalny sposób do mitycznych wyobrażeń Orientu arabskiego, będącego tłem dla kreacji bajronicznych postaci bohaterów zbuntowanych, szukających bezwzględnej wolności lub pragnących zemsty (Szanfary, Almotenabby, Farys A. Mickiewicza, Szanfary, Arab, Mnich J. Słowackiego). W późniejszym okresie zmitologizowana wizja Orientu jako krainy wolności poddawana była krytycznej weryfikacji, m.in. w poemacie Odstępca albo renegat Maurycego Gosławskiego. Nową jakością literacką zaowocowało zetknięcie się poetów z autentycznymi pejzażami i kulturą Wschodu. Efektem podróży Mickiewicza po Krymie był wydany w 1826 r. cykl osiemnastu Sonetów krymskich, w których na opis miejscowych krajobrazów nakładają się refleksje i przeżycia wędrowca. Orientalizm tych sonetów przejawia się nie tylko w ich tematyce i elementach świata przedstawionego, ale także w słownictwie, metaforyce i sposobach obrazowania, co spotkało się zresztą z gwałtowną, negatywną reakcją klasyków w imię obrony "czystości" języka. Wyprawa J. Słowackiego do Ziemi Świętej w latach 1836-1838 zaowocowała szeregiem utworów, odnoszących się do kolejnych etapów wędrówki, m.in. poematami Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Ojciec zadżumionych, wieloma lirykami i listami poetyckimi. Inny Orient - tym razem w postaci obrazów Dalekiego Wschodu - pojawił się na kartach powieści poetyckiej Kirgiz (1842) i poematu Stepy (1842, wyd. 1856) syberyjskiego zesłańca - Gustawa Zielińskiego. Romantyczny orientalizm w Polsce sięgał także po motywy związane z problematyką wschodnich kresów Rzeczypospolitej i najazdów turecko tatarskich, co łączyło się z ożywieniem zainteresowania wiekiem XVII. W kręgu tym wskazać można Marię A. Malczewskiego, Podole M. Gosławskiego, Żmiję i Beniowskiego J. Słowackiego. Świat wschodniego pogranicza odtwarzały też powieści Michała Czajkowskiego. W latach 40. J. Słowacki, tworząc system genezyjski, wyłożony najpełniej w poematach Genezis z Ducha i Król Duch, wykorzystał w swej koncepcji ewolucji ducha, prowadzącej poprzez kolejne wcielenia ku formom coraz doskonalszym, elementy filozofii indyjskiej z teorią metempsychozy i reinkarnacji. (Jacek Lyszczyna) Zob. też: POEZJA ROMANTYCZNEGO PRZEŁOMU, SONETY KRYMSKIE

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Język polski -> Inne

Autor: Piechota M.,Pytasz M., Wilczek P.

Data dodania: 2010-03-17 09:11:30

Ilość stron maszynopisu: 0.8

Ilość stron rękopisu: 2

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc