Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Artykuły henrykowskie – 1573 r., akt prawny formułujący główne zasady ustroju Rzeczpospolitej, przedstawiane do zaprzysiężenia każdemu władcy, zawierały jego obowiązki i ograniczenia wobec sejmu i szlachty
Drugi pokój toruński – 1466 r., koniec wojny 13-letniej z Krzyżakami; Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska i michałowska, Warmia, płn.-zach. Prusy z Malborkiem i Elblągiem dla Polski; Krzyżacy zobowiązali się do składania przysięgi wierności i pomocy wojskowej
Hołd pruski – 1525 r., hołd złożony Zygmuntowi Staremu przez wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna; państwo krzyżackie przekształciło się w świeckie Prusy Książęce i stało się lennem Polski
Konfederacja warszawska – 1573 r., konfederacja ogólna na okres bezkrólewia; jej członkowie zobowiązali się m.in. do utrzymania pokoju między utrzymania pokoju między przedstawicielami różnych wyznań
Nihil novi – 1505 r., konstytucja sejmowa, zgodnie z którą wszelkie nowe prawa i świadczenia obejmujące szlachtę wymagały zgody sejmu
Pacta conventa – 1573 r., zobowiązania króla dot. spraw bieżących, przedstawiane do zaprzysiężenia każdemu kolejnemu władcy
Pokój karłowicki – 1699 r., pokój między Rosją i Ligą Świętą a Turcją; Polska odzyskała resztę ziem utraconych w 1672 r. (Podole, część województw kijowskiego i bracławskiego)
Pokój oliwski – 1660 r., pokój między Polską a Szwecją; Jan Kazimierz zrzekł się roszczeń do tronu szwedzkiego; większość Inflant dla Szwecji
Przyczyny wojen polsko-rosyjskich – spór Litwy z Rosją o ziemie zachodnioruskie, chęć Rosji zdobycia dostępu do Bałtyku przez Inflanty, osadzenie polskiej załogi na Kremlu, ugoda perejasławska
Przyczyny wojen polsko-szwedzkich – bitna armia szwedzka, włączenie Estonii do Polski, pretensje Wazów do tronu szwedzkiego, dążenie Szwecji do uczynienia Bałtyku swoim wewnętrznym morzem
Przyczyny wojen polsko-tureckich – XV-wieczny konflikt o wpływy nad Morzem Czarnym, popieranie Polaków na tronach w Mołdawii, Wołoszczyźnie i Siedmiogrodzie, napady Kozaków na Turcję, napady Tatarów na Polskę, zmiana orientacji polskiej polityki na pro-habsburską, wysłanie oddziału na pomoc oblężonemu Wiedniowi
Przyczyny wojen z Kozakami – samowolne wyprawy przeciw Tatarom i Turkom, próba narzucenia Kozakom ściślejszej kontroli, złe traktowanie Kozaków przez polską szlachtę, coraz większe ziemie zagarniane przez latyfundia magnackie na Ukrainie, unia brzeska, odwołanie rejestru
Przywileje nieszawskie – Wspólna nazwa przywilejów nadanych w 1454 r. przez Kazimierza Jagiellończyka szlachcie małopolskiej i wielkopolskiej, zwołanej na wojnę z Krzyżakami; na mocy wydanych przywilejów król zobowiązywał się do przedstawiania sejmikom propozycji nowych praw oraz wypraw wojennych; postanowienia te zapoczątkowały rozwój demokracji szlacheckiej
Ruch egzekucyjny – Działający w XVI wieku ruch polityczny szlachty, skierowany przeciwko magnaterii i duchowieństwu; jego zwolennicy domagali się m.in. usunięcia nadużyć w administracji i dobrach królewskich, zawarcia unii z Litwą, reformy sądownictwa, druku tekstów religijnych w języku polskim oraz zniesienia przywilejów Kościoła; część tych postulatów udało się zrealizować pod koniec rządów Zygmunta Augusta
Traktat andruszowski – 1667 r., traktat między Rzeczpospolitą a Rosją;  Polska traci ziemie zdobyte w 1619 (smoleńską, czernihowską, siewierską), część województwa witebskiego, Ukrainę na wschód od Dniepru i czasowo Kijów
Ugoda hadziacka – 1658 r., ugoda między Rzeczpospolita a Kozakami; poszerzono unię polsko-litewską o Księstwo Ruskie, nadano prawa szlacheckie tysiącowi Kozaków, szlachta polska wróciła do swoich majątków na Ukrainie; opór Kozaków i przeciwdziałanie Rosji sprawiły że ugoda nigdy nie weszła w życie
Ugoda perejasławska – 1654 r., ugoda między Kozakami a Rosją; potwierdziła wcześniejszą decyzję o przyłączeniu Ukrainy do Rosji
Unia brzeska – 1596 r., unia między biskupami prawosławnymi z terenów Rzeczpospolitej a Kościołem katolickim; biskupi przystępujący do unii uznawali zwierzchnictwo papieża ale zachowywali liturgię wschodnią, język cerkiewnosłowiański i kalendarz juliański
Unia lubelska – 1569 r., unia Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim; oba państwa utworzyły federację z wspólnym władcą i sejmem ale osobnymi urzędami, wojskiem, prawem i skarbem

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Historia -> Inne

Autor: TTTTT

Data dodania: 2010-03-15 08:51:07

Ilość stron maszynopisu: 1.2

Ilość stron rękopisu: 3.1

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc