Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Gospodarka

Ekonomia – Często używa się tego słowa zamiennie z pojęciem „gospodarka”. ¬ Wtedy oznacza tę dziedzinę życia społecznego, która zajmuje się wytwarzaniem dóbr i usług oraz ich podziałem i wykorzystywaniem. Ekonomia to jednak także nauka badająca prawa rządzące produkcją i podziałem dóbr, a także stale poszukująca bardziej efektywnych rozwiązań gospodarczych.
Gospodarka – Organizacja produkcji i sposobów produkcji; ogół zakładów wytwórczych danego kraju lub dana dziedzina przemysłu, wytwórczości
Gospodarka centralnie sterowana – System gospodarczy, w którym zasadniczą rolę odgrywają własność państwowa i centralne planowanie. Władza, a nie samodzielni producenci decyduje o tym, kto, ile i jakich dóbr powinien wytwarzać, lekceważąc zwykle obiektywne prawa ekonomii, co prowadzi najczęściej do niedoborów rynkowych i ukrytego bezrobocia.
Gospodarka tradycyjna – System ekonomiczny, w którym decyzje gospodarcze podejmowane są zgodnie z tradycją, a więc z wzorcami zachowań wypracowanymi przez poprzednie pokolenia. Współcześnie system ten nie występuje nigdzie w stanie czystym, jego elementy są jednak wciąż obecne w wielu krajach Afryki i Azji.
Gospodarka wolnorynkowa – Podstawą tego systemu gospodarki są prawo własności i wolny rynek, na którym dokonuje się swobodna wymiana różnych dóbr i usług. Gospodarka wolnorynkowa pozwala wszystkim na podejmowanie inicjatywy ekonomicznej. Współcześnie nie traktuje się jednak rynku jako doskonałego mechanizmu regulującego działalność ekonomiczną i dlatego państwo w mniejszym czy większym stopniu modyfikuje i kontroluje życie gospodarcze.
Gospodarstwo – Posiadłość wiejska obejmująca grunty i zabudowania; rolna lub przemysłowo-rolna jednostka produkcyjna
Gospodarstwo domowe – Sprzęty, naczynia, meble i inne sprzęty znajdujące się w mieszkaniu i ułatwiające życie jego mieszkańcom
Interwencjonizm państwowy – Koncepcja przewidująca zastosowanie szeregu instrumentów umożliwiających państwu bezpośrednią realizację idei planowania i kontroli ekonomii.
Konsument – Spożywca; nabywca towarów i usług na własny użytek; osoba użytkująca wyprodukowane przez innych towary
Konsumpcja – Spożywanie; nabywanie towarów i usług na własny użytek; użytkowanie wyprodukowanych przez innych towarów
Podaż – Oferowanie towarów na sprzedaż; ilość pewnego towaru znajdująca się na rynku i wystawionego na sprzedaż
Popyt – Zapotrzebowanie na dane towary lub usługi w określonym czasie
Producent – Ten, kto coś produkuje; wytwórca (przedsiębiorstwo, fabryka lub osoba prywatna) dóbr konsumpcyjnych, czasem kulturalnych
Produkcja – Zorganizowana działalność ludzka mająca na celu wytworzenie określonych dóbr materialnych; proces wytwarzania czegoś dla potrzeb człowieka; wytwarzanie, wytwórczość; ogół tego, co zostało wytworzone; dobra materialne (konsumpcyjne), produkty, wyroby, wytwory, usługi
Przedsiębiorstwo (firma) – Samodzielna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym; firma
Towar – Wytwór pracy ludzkiej zaspokajający jakąś potrzebę człowieka, produkowany na sprzedaż, mający wartość rzeczową i użytkową
Usługi – Działalność służąca do zaspokajania potrzeb ludzkich, np. prace rzemieślnicze, przewóz towarów, ich ochrona przed zepsuciem, leczenie, odtwórcza działalność artystyczna itp.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Pozostałe przedmioty -> WOS

Autor: Szarski A.

Data dodania: 2010-03-11 07:59:35

Ilość stron maszynopisu: 0.9

Ilość stron rękopisu: 2.3

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc